O projekcie

 
Szkolenia językowe Twoją Szansą


Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego
w ramach projektu
 "Otwarta Europa - podniesienie kompetencji z języka angielskiego osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób 50+
 "

Okres realizacji projektu: marzec 2016 - pazdziernik 2017 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie. Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Celem projektu  jest podniesienie poziomu konkurencyjności na rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego wśród 204 osób dorosłych z wlkp. w wieku 25 lat lub więcej .

Rekrutacja - ioffice.com.pl